‘S’ha feito de nuei’

intervencic3b3n-nieves

‘S’ha feito de nuei’

Por Nieves Ibeas, portiaboz de Chunta Aragonesista en as Cortes d’Aragón

S’ha feito de nuei ta l’aragonés e ta o catalán d’Aragón. O PP e o PAR han consumato a suya sinconisión e ayer apreboron en as Cortes o reparo, u millor dito, a zircunduzión de facto d’a Lei de Luengas de 2009 que reconoxeba l’aragonés e o catalán como luengas propias orichinals e istoricas d’Aragón. Sigue leyendo

Anuncios

CURSOS D’ARAGONÉS 2012-2013

 

 

. Iniziazión/Afundamiento

. Escomienzo: 15 d’otubre de 2012, 20:00 oras

. Durada: dica abril de 2013

. Días: luns e miercres

. Puesto d’impartizión, informazión e inscrizions:

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

Abda. De Os Danzantes, 34, baxo. (Dentrada por a plaza gran de Torre Mendoza), 22005 UESCA

Tel.: 974231513// cfa@consello.org

http://www.consello.org

Curso de lengua aragonesa en Huesca / Curso de luenga aragonesa en Uesca

Curso de iniciación y profundización.

Empiezan el 15 de Octubre.

Lunes y miércoles a las 20 horas

Maestro: Chuse Inazio Nabarro

Interesados: apuntarse en la Sede del CFA (Av. Danzantes, 34, en horario de tarde)
o contactar por correo electrónico: cfa@consello.org

………………………………………………………………………
CURSO DE INIZIAZIÓN E AFONDAMIENTO

PRENZIPIAN O 15 D’OTUBRE

LUNS E MIERQUES Á LAS 20 ORAS

MAYESTRO: CHUSE INAZIO NABARRO

INTRESATOS: APUNTAR-SE EN A SIEDE D’O CFA (ORARIO DE TARDIS)

U POR CORREU cfa@consello.org

DIPLOMA D’ESPEZIALIZAZIÓN EN FILOLOCHÍA ARAGONESA

Iste curso 2012-2013 se fa a segunda edizión d’o Diploma d’Espezializazión en Filolochía Aragonesa, tetulo propio d’a Unibersidá de Zaragoza.
A segunda fase de preinscrizión se remata o día 24 de setiembre. Dimpués de feita a preinscrizión, bi ha tiempo ta matricular-se dica o 5 d’otubre.

As clases comenzipian o día 2 d’otubre, martes, e se fan os martes, miércols e chuebes de 18:00 a 21:00 oras. En o plan d’estudios bi ha diez asinaturas (una d’as cualas ye o Practicum), que se cursan dende otubre de 2012 dica mayo de 2013 en a Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca).Más informazión en:http://magister.unizar.es/fchehuesca/aa/aaeeppdefa.htm

CHA esfende en Polonia encluyir en o curriculum aragonés l’amostranza d’a cultura aragonesa

Chunta Aragonesista ha partezipato en unas chornatas sobre “O reflexo d’a identidá istorica d’as rechions en o sistema educatibo”, ta ras que han acudito representans de diferens rechions europeyas e do s’ha meso de manifiesto a nezesidá de trasmitir as baluras propias de cada nazionalidá istorica.

Julia Cortés charra en Silesia de l'amostranza en Aragón e de l'Aragonés

Chunta Aragonesista ha partezipato ista semanada en unas chornatas sobre “O reflexo d’a identidá istorica d’as rechions en o sistema educatibo”, organizatas por o mobimiento autonomista silesiano, entidá que pertenexe á o grupo europeyo ALEJulia Cortés ye estata a representán de CHA en istas chornatas que s’han feito en a localidá polaca de Zabrze. “Iste foro ha serbito ta ebidenziar a importanzia de l’amostranza d’o nuestro patrimonio cultural e lingüistico en os zentros escolars y educatibos, como bella cosa altamén positiba que engrandexe e aporta mayor calidá en a educazión d’a persona”, afirma Cortés.

Representans d’atrás rechions d’Europa como Republica Checa, Polonia e Alemania, han debatito en iste foro sobre a nezesidá de potenziar más a cultura propia e, por consiguién, d’afundar en aquers aspeutos que carauterizan de traza espezifica os dibersos pueblos, “acatando que ixo constituye una gran riqueza cultural e patrimonial d’a umanidá y en Aragón lo semos desaprobeitando”, afirma Julia Cortés.

En a suya interbenzión,Cortés metió de manifiesto a importanzia d’encluyir en o curriculum aragonés o estudeo d’as nuestras luengas, “prenzipalmén de l’aragonés, asinas como remeter en balor a nuestra istoria, a nuestra literatura e toz os aspeutos e disziplinas propias d’Aragóne que son grans esconoxitas ta l’escolanalla aragonesa”, concluye a representán de CHA.

Día Europeyo d’as Luengas / Día Europeo de las Lenguas / Dia Europeu de les Llengües

Ye nezesario o desarrollo d’a Lei de Luengas d’Aragón ta guarenziar o desarrollo e protezión d’a nuestra reyalidá trilingüe e a continidá d’os programas d’animazión cultural en aragonés, “Luzía Dueso” e catalán “Jesús Moncada” que se bienen impartindo en zentros educatibos d’Aragón.
CHA reclama protezión ta ras luengas d’Aragón Sigue leyendo