Aragón olbida l’aragonés en a Comunidá de Treballo d’os Perinés / Aragón olvida el aragonés en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos

O día 28 d’otubre zaguero lo representán d’Aragón que partezipaba en o Consello Plenero d’a Comunidá de Treballo d’os Perinés, o Consellero Javier Velasco, se bió interpelato debán d’os representans d’os gubiernos d’Andorra, Nabarra, Cataluña, Aquitania, Meyodía-Perinés, País Basco e Luengadoc-Rosellón e de más de 400 asistens por un serbidor. Se trataba de saper por qué os decumentos, cartels, imbitazions, programas e material audiobisual que produze e manulla ista eurorrechión amanixen en franzés, español, catalán, basco e oczitano e no pas tamién en aragonés. Sigue leyendo

Anuncios