Por fin… ¡¡¡O SIÑAL D’ARAGÓN EN A PLAZA D’ARAGÓN!!!

 

Fan ya bellas cuatro añadas colatas dende que un enorme banderón d’España pasó á ocupar un puesto preeminén en un memorial consagrato á l’aragonesismo. Pero dimpués d’una faina terne, ábil, estuta e d’esprito fundamén zebico e respetuoso con as creyenzias d’os demás, mirando más d’asegurar o resultato que no pas de montar estrapaluzio, o Grupo Monezipal de Chunta Aragonesista en o Conzello de Zaragoza ha aconsiguito onrar o Siñal d’Aragón e o memorial d’as Libertaz Nazionals d’Aragón con o resultato que ya podemos beyer en a nuestra quiesta Plaza d’Aragón.

Norabuena e agradeximiento á tot ro Grupo de CHA en o Conzello de Zaragoza e muito espezialmén á o suyo Portiaboz, Juan Martín, que replecó ascape que iste empeño nomás se podeba lograr con rasmia, corazón e un infinito amor por ista nazión.

Anuncios

CURSOS D’ARAGONÉS 2012-2013

 

 

. Iniziazión/Afundamiento

. Escomienzo: 15 d’otubre de 2012, 20:00 oras

. Durada: dica abril de 2013

. Días: luns e miercres

. Puesto d’impartizión, informazión e inscrizions:

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

Abda. De Os Danzantes, 34, baxo. (Dentrada por a plaza gran de Torre Mendoza), 22005 UESCA

Tel.: 974231513// cfa@consello.org

http://www.consello.org