Sobre yo

Aragón ye Nazión ye o blog de

nombremío3 

¿Quí soi yo?

Yo soi tu, y todas y toz.

Yo soi lo que te cuaca d’o mundo e lo que no pas. O blanco,  o negro e os grisos. As tuyas escuentradizions e a tuya inabastable coderencia presonal, lo que fa que faigas pachas con o tuyo yo, talmén con o resto de l’uniberso, e lo que t’encarraña e desaspera.

Yo soi todas ixas e más cosas, e partezipo d’ellas con tu, unas bezes más e atras menos.

Porque tu, amigo u enemigo, intresato u indiferén, tu, yo e toz os atros, TOZ SEMOS UNO.

Anuncios