Aragón, a crisis e ro Estato (II): a oportunidá perdita d’a economía aragonesa

IMG_1232

Siguimos as nuestra serie recapituladera sobre as conclusions d’as XIV Chornatas sobre o modelo d’Estato adedicatas á “Aragón e a crisis”, replegatas en a rebista El Ebro*. En ista ocasión nos basamos en o treballo d’o Dotor Jorge Bielsa, profesor de Macroeconomía, que nos fabla de cuatro cosas: sobre mitos e reyalidaz azerca d’as causas d’a crisis, d’a suya naturaleza, d’a posizión d’Aragón con respeuto á o contesto cheneral e d’os remeyos aplicables.

En cuanto á o diagnostico e causa d’a crisis, Bielsa afirma que a borbolla finanziera e inmobiliaria no estió que a traca zaguera d’o prozeso de globalizazión, finanziarizazión e cambeo radigal d’a estrutura d’a destribuzión d’a renda en as economías abanzatas, que empezipioron á perder a suya relatiba capazidá ta mantener una equidá sozial, alazet d’o sustenimiento d’o sistema de bienestar e un poderoso mercau de consumo. Dende a introduzión de l’euro, pero tamién d’a bastida (es)regladera que l’acompañaba, as economías de l’OCDE y, entre ellas, de traza siñalata, a española, se bioron empapuzatas por una masa de capitals que, á falta d’un texito produtibo o sufizienmén desarrollato como ta sacar-li tot ro suyo partiu, d’estinó á una fuyita enta debán, á una espiral d’imbersions de caráuter meramén especulatibo que ni cheneroron creximiento reyal ni feborexioron o mantenimiento d’una destribuzión equitatiba d’a renda.

Se produzió, pues, un creximiento anormal d’os pres d’os biens e serbizios ligatos á istos seutors á os que se destinó ixa grandiza masa d’arsians que no teneba salida (u no pas de traza finanzieramén tan atrautiba) en o texito produtibo: a costruzión e l’endeutamiento ta o consumo, encluyindo-bi os seutors finanziero, de seguros e inmobiliario). A espiral que nos lebó á ra catatombe s’alimento, antimás, por atro mal estrutural d’a economía ispana: l’alta inflazión causata por a escasa competenzia en os seutors estratechicos y en parti d’o seutor serbizios d’a nuestra economía que, tod de bez, anque de traza más limitata, alimenta a replica salarial que fa crexer os nuestros costes laborals entre que, en o contesto descrito, baxa ra produtibidá por treballador. Á iste respeuto, cape anotar a esistenzia d’una masa laboral dual, con una parti d’os treballadors con condizions de razonable estabilidá coesistiendo con atra d’una siñalera precariedá.

IMG_1239Asinas pues, ni o gasto publico ni ro endeutamiento publico (que se mantenioron en magnituz por debaso d’a meya d’a UE dica ra cayita d’os ingresos  á partir de 2008) fuoron os que causoron a crisis. Ebidenmén, tamién se gastó mal dende o publico, con imbersions que no yeran economicamén e sozial efiziens e que no amilloraban a competitibidá e capazidá produtiba d’o país, pero ye platero que encara yera gastanto pior o seutor pribato. Tampó no s’orichinó por a radita competitibidá e produtibidá d’os treballadors, consecuenzia d’una mala aplicazión de l’eszeso de finanziazión por endeutamiento d’o seutor pribato; no cape, pues atrebuyir á os treballadors una responsabilidá que no lis corresponde. Sí que ye zierto, por cuentra, que ixos fautors han dato como resultato ros altos endizes de paro cheneratos por o esboldregamiento d’una economía que, igual como en 1929, se basaba en un endeutamiento retroalimentato por espeutatibas asolutamén irreyals sobre as que garra autoridá publica (y encá menos pribata: que en prengan nota as achenzias de calificazión) sabió, podió u querió meter freno.

O causo d’Aragón imbita á una intresán reflesión. Porque o feito ye que, dimpués d’a crisis de 1992, a nuestra economía s’enfiló enta un desarrollo produtibo de zierta calidá que pibotaba alazetalmén sobre tres pilars dinamizaders: o agroalimentario, o quimico e o d’as industrias metalicas. Estió un periodo de creximiento d’os seutors de meya e alta teunolochía que engueroron a nuestra distintiba capazidá esportadera, a que ha premitito suabezer en bella mida os efeutos d’a crisis en Aragón en as primeras añadas.

Manimenos, ixa posizión d’abentaxa, que nos ubrió por primera begata en muito tiempo una etapa de creximiento mayor que o promeyo español sobre bases estables, se malfurrió cuan a pauta economica descrita ta ro conchunto d’o Estato español tamién marcó ro esdebenir d’a economía aragonesa. Si a ostelería e a costruzión eban teniu un peso relatibamén modesto anque de mayor peso relatibo en o Aragón rural, l’angluzia inmobiliaria y, en zonas no urbanas, un desarrollo turistico asoziato á ísta, bino á meter-nos en o mesmo punto de bulnerabilidá que o resto d’a economía española. No solo que ixo. A gran cayita d’a produtibidá aragonesa berificata á partir d’a segunda metá d’os nobanta e dica 2008 ebidenzia a esistenzia d’una ilusión que o endeutamiento no dixaba columbrar: que a renda per cápita reyal se yera achiquindo, chusto en ixe tiempo en que creyebanos que yeranos más ricos que nunca. E ye zierto que en ixas añadas os suzesibos gubiernos aragoneses fablaban d’imbertir en I+D+i; pero o que reyalmén fizioron estió meter diners en as urbanizazions de montaña d’o modelo Aramón u en a Expo.

Como tenebanos dinero barato e á embute en as nuestras mans no parabanos cuenta de que, en reyalidá, a balor d’o que produzibanos no abastaba ta cubrir as nuestras obligazions finanzieras. As cuals se basaban en autibos (sobre tot de caráuter inmobiliario) que en reyalidá baleban muito menos d’o que nos yeran dizindo ixos mercaus que nunca no s’entibocan dica que s’espaldan de botiboleyo. O feito zierto ye que a economía produtiba d’Aragón no solo no yera crexendo, sino que yera retaculando en terminos reyals, una begata escontato (cosa que garra autoridá fazió) o efeuto ilusorio creyato por a espiral de deuta/sobrebalurazión d’autibos. O creximiento aposato e sustenible d’Aragón fue, pues, “asasinato” por a pasa consentita (e no nezesariamén impribable, como amuestra o causo d’o País Basco) d’a borbolla inmobiliario-finanziera. ¿Aprenderemos ista dura lizión?

IMG_1235A intresata desincusa d’a crisis global, o espaldamiento de Wall Street, ez., no ye más que ixo: una desincusa ta esfrazar as nuestras propias responsabilidaz. Que a culpa ye d’un seutor publico insustenible ye tamién falso: a crisis se cheneró en o seutor pribato, que malfurriaba e s’endeutaba muitos ordens de magnitú por denzima d’o que l’ha feito o publico. Que a poblazión ha bibito por denzima d’as suyas posibilidaz ye encara más espernible á ra bista d’as prauticas comerzials que aplicoron á os consumidors bancos e inmobiliarias en ixas añadas, con todas as bendizions d’as autoridaz publicas d’aquí, d’España, d’Europa e d’a OCDE.

Ta Bielsa no bi ha duda de que a deflazión de salarios e a precariedá laboral, con iste trasfondo de sobreendeutamiento, no ye a soluzión. Antis bien, encá empiora más as cosas, como toz podemos beyer. Tampó no ros retalles d’o seutor publico, á os que califica de “fracaso en toda regla”, e que parten d’una premisa falsa ya denunziata por o FMI: que trafucan as causas e os remeyos. O autor aboga por a nezesidá de reyalizar un prozeso de renegoziazión cheneral de toda ra deuta, a espansión d’o gasto publico ta reautibar o tono economico  á base d’endizcar a economía produtiba (liderando a pauta Estatos Unitos e, sobre tot, a reyazia -u miope- Alemania), e un reparo entegral d’o modelo produtibo e fiscal. Ye tiempo de tornar á ra economía d’a produzión, d’a chenerazión de biens e serbizios utils ofrexitos á pre adecuato, en una coyuntura en a que, talmén como nunca antis, efizienzia e chustizia sozial han de marchar en a mesma endrezera ta ra superazión d’a crisis.

(Publicato en: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=106092&secid=21)


* Os leutors la tienen á ra suya desposizión nimbiando un mensache á fundaciongaspartorrente@gmail.com

Anuncios