Aragón, a crisis e l’Estato (I): tiempo de fer mudanza

merkel_terminator

O 20 e 21 d’abiento de 2012 a Fundazión Gaspar Torrente ta ra imbestigazión e desarrollo de l’aragonesismo remató os suyos treballos de l’añada con as Chornatas sobre o modelo d’Estato, que cumplioron alabez a suya XIV edizión. Ixos dos días estioron adedicatos á l’analís d’a crisis en Aragón, cualas alportazions más siñaleras yen estatas publicatas en o lumero 9 d’a rebista decana d’o pensamiento aragonesista, El Ebro, continadera d’a que entre 1919 e 1931 editoron os aragonesistas que nos prezedioron en aquels tiempos.

O treballo d’os cualificatos espiertos que partiziporon en as Chornatas ha quedato en a suya mayor parti replegato en as pachinas de El Ebro (á desposizión d’as leutoras e leutors d’Aragón Dichital que bi sigan intresatos en demandar-ne en: fundaciongaspartorrente@gmail.com), pero considero que, por a cuya calidá e importanzia en o contesto autual, bien merexe a pena reyalizar una serie d’articlos que, basatos en ditos contenitos, aduyen á espardir as suyas intresans conclusions.

Y en foi prezisamén con a enchaquia que fa serbir o Editorial de El Ebro, que escuentradize con o suyo tetulo -“En tiempo de desolazión, fer mudanza”- a conoxita masima de San Inazio de Loyola. Manimenos, á tamas d’ello, ro presonache de referenzia ye unatro: Joaquín Costa. ¿A razón?: ta os editorialistas esiste un permenador e mesmo alticamador paralelismo entre as premisas d’o fracaso de l’Estato español  de finals d’o sieglo XIX e prenzipios d’o XX e as autuals. O comportamiento d’os poders, publicos e pribatos, en a situazión de “salbe-se qui pueda” á ra que ellos mesmos nos han menato á toz ye estando tan destrutiba ta ras balors constituzionals de l’estato sozial, democratico, de dreito e d’as autonomías, tan duro con os debils e tan serbil con os poderosos, que nos leba á planteyar-nos o mesmo enterrogante que motibó a obra rechenerazionista de Costa: ¿á quí sirbe o Estato reyalmén?

Porque, d’alcuerdo con os terminos en os que el lo planteyó allá por 1901, da ra sensazión de que una oligarquía finanziera e un sistema de relazions de poder caziquil sigan, güei como alabez, a forma de gubierno en España, á penar de toz os bernizes democraticos d’o nuestro Estato. A crisis ha probocato una trencadura sozial, economica, territorial e politica de tal calau que parixe de somardas siguir prigonando a plena oserbanza d’as premisas constituzionals de 1978 cuan, de feito, muitos d’os que en bozian las son combertindo, de feito, en a mesma letra rinchata de bamba pero amortata que acotrazia ras constituzions de cualque republica bananera clasica.

O momento, pues, desiche cambeo, en España y, profes, en Aragón. O Zid ye muerto, e anque lo montemos una e atra begata en o suyo caballo, ya tot ro mundo en sape, e no ganará más barallas. Ye tiempo de fer mudanza, pero atenzión: no se bale cualsiquier cosa. As crisis imposan cambeos, pero no nezesariamén son ta millor. D’una crisis u sale más zereño u t’esboldregas, pendendo d’as dezisions e as rotas que se prengan. O melón ye ubierno. Ye un inte constituyén. Ye ora de pensar, dialogar e autuar.

(Publicato en Aragón Digital: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=104913&secid=21)

Anuncios