CHA esfende o Canfrán en a Conferenzia sobre retes transeuropeyos

A propuesta de CHA ye una d’as 18 trigatas, entra as d’os más de 500 partezipans, ye ye estata esposata dende a trebuna en a chornata de güei. Miguel Martínez Tomey, responsable d’afers europeyos, siñala que “o nuestro oxetibo ye que s’aplique un tratamiento espezial á ras sezions transgüegatizas que unen os diferens retes á o Rete Global”. CHA ha interbenito en a Conferenzia sobre o Rete Transeuropeya de Transporte (RTE-T) que se ye zelebrando en Zaragoza. Lo ha feito drento d’o estallo “Punto de bista d’as autoridaz”. A interbenzión de CHA ye una d’as 18 trigatas d’entre más de 500 partezipans e s’ha zentrata en aconsiguir que s’aplique un tratamiento espezial á ras sezions transgüegatizas que unen os diferens retes nazionals con o Rete Global. D’ista mena, tal e como esplica o responsable d’afers europeyos, Miguel Martínez Tomey, s’aconsiguirba o empente de proyeutos como lo Canfrán.

Ta Martínez Tomey, “ye importán fixar una mayor partezipazión d’os fondos d’a UE en os proyeutos d’as sezions transgüegatizas e cuentrarrestar d’ixa traza a os entrepuzes que se bi meten por os menors reutos á curto e meyo plazo.
En a interbenzión que ha feita Miguel Martínez Tomey tamién s’ha ensistito en a nezesidá de que “s’endizque a firma y esbiellamiento de tratatos internazionals binculaders (Memorandums de entendimiento u Cartas d’intenzión) con l’oxetibo d’asegurar a cooperazión e cordinazión d’os Estatos miembros ta achilizer a execuzión e mesa en marcha d’as infrastruturas d’o Rete Global de caráuter transgüegatizo”.
En zagueras, a interbenzión d’o responsable de CHA tamién s’ha referito á ra posibilidá de que s’estendille o mandato d’os coordinadors de proyeuto ta que s’encluiga entre as suyas buxatas a coordinazión d’a execuzión d’as sezions transgüegatizas d’o Rete Global.

Anuncios