Simbolos nazionals e suplantazión identitaria d’Aragón

O zaguer 20 d’abiento tenió en Zaragoza una esbulligada espezial. Estió lo primer cabo d’año d’a execuzión d’o Chustizia feito baxo lo banderazo d’España plantato por os nazionalistas (españols, profes) en o memorial d’as libertaz aragonesas. Os autos de tota mena que dende a biespra se desarrolloron en a plaza d’Aragón y en a plaza d’o Mercau, tenioron de traza más u menos contenita o siñal d’a reyazión d’una gran parti d’a soziedá aragonesa por lo que ye, sin duda, o enesimo empente asimilador d’o nazionalismo español.20-dabiento-de-2008

Guirlandas, siñals, coronas de laurel, flors, imnos, descursos e mesmo representazions teyatrals gosaban transmitir ixe día una emotibidá espezial, a boz d’os más conzenziatos d’un pueblo que prigona que quiere continar estando lo que ye, sin deluyir-se en entes nazionals superiors e definitibos u en o mar d’una globalizazión cualos regles controlan nomás que os más poderosos. Ixe ye l’argumento d’o fundo sentimiento que ixe día ebanos los que nos sentimos ziudadanos d’o mundo e nazionals d’Aragón. Ye lo que semos, sin nozimiento de garra chen ni cosa; ya perdonarán los que se’n ofendan. Semos lo que semos porque lo semos pazificamén e secular, sin prechuizio de dengún bienintenzionato, ni sisquiera por florer á os intolerans. Semos, nazionals d’Aragón, de cuchas u dreitas, nazionalistas u no pas, más u menos (u cosa) apegatos á atros referens identitaires (españols, europeyos, ezt.). En fin: semos aragoneses e ixo, anque no agrede á garra chen, nomás demanda bellas cosas d’os que no se consideran tals: respeto ta –por exemplo, entre muitos más– achuntar-nos á rendir omenache á la nuestra memoria politica istorica sin estar espernitos, umillatos u insultatos por ixo. Bi ha cados que son d’uno solo, e que ye indelicato estorbar con os emblemas nazionals que angluzian esborrar a nezesidá e o sentiu d’ixos espazios identitarios más antigos, amanatos e fundos que motiban á muitos ziudadanos en países tals como Aragón.

En l’auto zelebrato por a Fundazión Gaspar Torrente d’ixe día recutió ta yo a onor de dar una charrada chunto con Jorge Marqueta Escuer sobre os simbolos nazionals d’Aragón, charrada que me cuacarba reproduzir en a mida d’os posibles. No podré fer-lo con a grazia que merexe por a parti que dio Marqueta, que estio bien amena e dibertita en repasando mitos, tradizions e anecdotas sobre os prenzipals simbolos con los que nos reconoxemos os aragoneses. Asinas que me buegaré á prebar de tresladar as prenzipals ideyas d’a charrada mía ta toz e todas los que no bi estiez ixe día.

Quiero fer unas reflesions sobre nazionalismo e identidá nazional, e sobre a suya suplantazión, arredol d’a istoria d’o molimento á o Chustiziazgo d’a Plaza d’Aragón de Zaragoza.

Un memorial de senificazión nazional esdebiene simbolo identitaire ascape, á poco que esista una minima conzienzia zebica en a soziedá de pertenenzia á una comunidá politica (u, si se prefiere, nazional). O uso d’os molimentos, memorials e demás elementos que farchan a simbolochía identitaria de “lo nazional” ye una d’as premisas d’a construzión d’a nozión de nazión en o esmachinario coleutibo. Ixe prozeso deliberato e conszién, manimenos, no ye protagonizato por lo que agora se da en clamar ubierta e mesmo peyoratibamén o nazionalismo (u nazionalismo periferico) zentrifugo e conflitibo, sino que ye un produto d’o nazionalismo d’os autuals Estatos que surtioron d’as reboluzions d’as zaguerías d’o sieglo XVIII e á lo largo d’o sieglo XIX. En puridá, o nazionalismo lo cudioron, desarrolloron en a teoría y en a prautica, e aplicoron e aplican ta asolar-lo como referén echemonico ta ros ziudadanos, prezisamén os Estatos “modernos”, burgueses, liberals e democraticos con los que damos por enzetata a Istoria Contemporania: Franzia, España, Alemania, Italia, Reino Unito…

E prezisamén, a istoria d’o molimento á o Chustiziazgo, a suya conzezión e o suyo proposito inizial, s’esplican como resultato d’ixe prozeso más que por un supuesto nazionalismo aragonesista que, manimenos, surtió e prenió conzenzia politica dimpués, á la usma d’as abenturas e desbenturas d’o nuebo Estato-nazión español en a suya nabesata istorica por o sieglo XIX. Reflesionemos sobre ixe prozeso á la luz d’a teoría d’o nazionalismo que en ixos sieglos luitaba por apedecar o Antigo Rechimen siñorial e asolutista.

Combiene remerar que o nazionalismo, como ideolochía liberal, reboluzionaria e burguesa, sustiene que “o pueblo” en a dotrina d’a soberanía popular ye a nazión. Como consecuenzia, nomás que os Estatos-nazión fundatos sobre o prenzipio d’autodeterminazión nazional son lechitimos. En ausenzia d’un estrato popular codesionato por lazos de comunidá politica prebio á o “pueblo español” (antis más nomás se yera reinicola u soxeto d’Aragón, Castiella, Cataluña, Nabarra, ezetra), caleba “imbentar” ixa tradizión zebica, ixa comunidá politica d’o pueblo español sobre os referens más cargatos de senificazión politica ta la burguesía reboluzionaria española d’ixe tiempo, referens que nezesariamén eban d’estar rechiratos en o pasato de cadaguno d’ixos reinos e prenzipatos ta combertir-los en alazez istoricos d’a luita reboluzionaria cuentra l’asolutismo en a primer metá d’o sieglo XIX español.

Efeutibamén, o nazionalismo eba d’arroclar á ra nueba ziudadanía, a ziudadanía española, arredol d’un programa politico liberal ta la nazión, con l’aduya de referens istoricos que fuesen exemplo y emblema d’o nuebo país común e democratico. D’astí a importanzia atorgata á una releutura d’a Istoria dende una optica unificadera, á bandera e imnos, á molimentos istorizistas, á omenaches, á instituzions, á replega de tradizions dispersas ta combertir-las en comuns… Tot ixo se feba serbir como parti d’ixe nazionalismo, sisquiera un poco bofo, asobén inconszién, pero que contrebuye á suplantar una forma de cultura complexa e plena d’esferenzias por atra que se querió fer común de toz e soztetuyidera d’as anteriors referencias en asimilando-las. A esferenzia de lo que pasa en os tiempos presens, en los que se niega ixe carauter asimilador por parti de l’Estato español -malas que lo contine prauticando como nunca antis- o nazionalismo en o sieglo XIX, o nazionalismo en cheneral, yera perzibito como l’alazet sozial de tot país moderno, e teneba ixa asimilazión como uno d’os suyos propositos esplizitos.

E si femos astrazión de as suyas formas más furas, biolentas, intolerantes e no democraticas (tal e como escheneró e se presentó sobre tot enta ra fin d’o sieglo XIX y en o sieglo XX), o nazionalismo ha mostrato a suya capazidá de furnir en buena mida o contesto sozial e a solidaridá nezesarias ta lebar entadebán l’angluzia coleutiba d’aconsiguir democratizazión, industrializazión e prosperidá economica, e refirme ta ra redestribuzión d’a riqueza ta que o bienestar cheneral seiga compartito por totas as napas d’a soziedá. Pârixe estar que agora, en o sieglo XXI, lo que ye malo ye proclamar ubiertamén que se ye nazionalista e lo bueno ye estar-lo pero fendo a maneraza de que nomás se fan as cosas por filantropía unibersal.

Bien, pues ye en ista rechira de referens istoricos indichenas suszetibles d’estar utilizatos por o programa nazionalizador d’o nuebo Estato como, impribablemén, muitos güellos se posoron sobre un zarpato de feguras d’o pasato d’Aragón cuala entrepitazión podeba fer-se serbir á la luz d’o liberalismo que esbellugaba á comienzos d’o sieglo XIX. Entre ellos, e chunto á nombres como Zurita u Blancas, nezesariamén eba de destacar Chuan de Lanuza e a instituzión garantista (o Chustiziazgo Mayor d’Aragón) que presidió de traza concarata con os intreses de Felipe II (I d’Aragón), o monarca asolutista español por antonomasia.

O intrés por a fegura de Chuan de Lanuza e o Chustiziazgo aragonés surte en o clamato Trienio Liberal (1820-1823). En ixas añadas se busca recuperar o esprito reboluzionario e liberal en que naxió a Constituzión de Cádiz (1812) e que eba estato malfurriato cuan Fernando VII, en mantornar ta España como Rei, inoró ista carta estatuezedera d’o nuebo Estato español e querió tornar á lo statu quo ante que esistiba en o Antigo Rechimen. En a fuga d’a fiebre reboluzionaria e nazionalista española, se busca a lechitimazión istorica d’o rechimen apelando á os prezedens istoricos d’a luita cuentra l’absolutismo de diferens territorios. As más siñaleras ta l’esmachinario reboluzionario confrontato con l’absolutismo estioron as feguras de Padilla, Bravo e Maldonado en Castiella e as de Chuan de Lanuza, Diego d’Eredia e Chuan de Luna en Aragón, que mesmo estioron oxeto d’omenache con una placa con os suyos nombres mesa en o Congreso d’os Deputatos en Madrí. Igualmén, s’atrazó que se construyese un molimento conmemoratibo en os puestos do unos e atros estioron executatos. Si bien as placas estioron plazatas en as parez d’o Congreso, no bagó de continar con o debantamiento d’es molimentos, ya que a imbasión asolutista d’os “Zien Mil Fillos de San Lois” malmetió atra begata a empenta d’a construzión nazional liberal.

Manimenos, dimpués d’a “Decada Ominosa”, a burguesía liberal (en ista ocasión, amoderata) torna á o poder pautando con una monarquía menazata por o carlismo y, en defenezer Fernando VII, en as rechenzias d’a reina María Cristina e -decamín- d’Espartero, se torna á dar empenta á o programa ideolochico e simbolico d’o nazionalismo en construzión de l’Estato liberal español sobre os alazez ya ementatos. Asinas, dos decretos de 1837 e 1841 ordenan a construzión d’un panteón nazional español d’ombres ilustres, ordenando se busquen e portien os suyos repuis á Madrí ta que bi chazcan ta cutio como éroes nazionals. En ista ocasión, sin dembargo, ya se manifestó una muito autorizata opinión contraria en Aragón á trabiés d’una serie de tres articlos publicatos en o diario El Eco de Aragón os días 25, 26 e 27 de febrero de 1841, muy pocos días dimpués d’o segundo decreto (o primero, de 1837, nunca no s’aplicó). En ellos se refusa a ideya d’una comunidá nazional en o pasato que chustifique o uso de tan ilustres calabres aragoneses difuera d’a suya patria. Millor que garra comentario, más se balen bels cabos trigatos d’a suya pluma:

D. Blasco de Aragón (volviendo a los siglos antiguos de este reino), aquel hombre tan grande en la guerra y en los consejos, si posible fuese hallar sus cenizas (de que acaso podrá dar alguna razón la casa de Sástago) ¿ha sido héroe para Castilla? Fuélo, pues, para Aragón; y tan grande, que casi en él consistió por muchas años la salud y la gloria de este reino.

         Bastan estos para nuestro objeto. Lo que decimos de estos pocos ilustres aragoneses es aplicable a todos. Preguntémosles ahora en dónde quieren más descansar, en Zaragoza o en Madrid.

         ¿Qué tienen Zurita y Blancas en Castilla? Un pueblo indiferente, un pueblo que no los conoce y una nación enemiga. Del sepulcro se levantarían si pudieran y se volverían a Aragón, en donde nacieron; por cuya gloria tantos desvelos se tomaron y en cuyo amor y gratitud tienen la recompensa que esperaron de sus trabajos.

 

         …………………………………………………………………………….

 

         Pues si estos dos aragoneses, cuya celebridad pertenece a aquellas causas que al hombre grande dan por patria el mundo, como república universal que es la de las letras, no querrían ir a descansar en aquel panteón. ¿Qué diremos de otros cuya causa es toda provincial y tal vez producida por el odio conque Castilla ha mirado siempre y quiso destruir este reino y sus costumbres políticas? ¿No sería más que profanación; más que sacrilegio el tocar las cenizas de Lanuza y sus compañeros para trasladarlas a Castilla? ¿No sería condenarlas a un perpetuo ultraje, y ponerlos después de decapitados a una afrenta perpetua en aquel patíbulo (para ellos) del panteón castellano?

         ¡Lanuza trasladado a Madrid! No creemos que se haya pensado en hacer semejante insulto al mismo Lanuza y al nombre de Aragón. Esta burla no se habrá pensado. Harto ultrajados fuimos ya todos en aquellas víctimas del odio castellano. ¡Basta!

 

         En a fuga d’ixa discusión, o Conzello de Zaragoza entreprene as rechiras que leban, o 17 de mayo de 1841 á ro descubrimiento d’a tumba de Chuan de Lanuza entre os escais d’o que estió lo combento de San Francho, en lo que güei ye o palazio d’a Deputazión Probinzial en a plaza d’España de Zaragoza. Un desamen medico e atras zercunstanzias relatibas á ro puesto e a traza en que se troboron os güesos premitieron emologar a zertanidá d’a suya pertenenzia á Lanuza, e ascape s’encargó que se fustiase una urnia ta carriar-los con dinidá á lo puesto alconforme con a suya senificazión politica que se dezidise.

Urnia con os repuis mortals de Chuan de Lanuza en a ilesia de San Cayetano

Urnia con os repuis mortals de Chuan de Lanuza en a ilesia de San Cayetano

         Pero lo panteón nazional español, empentato baxo a rechenzia d’ixe gran mainate d’os progresistas españols que yera Espartero, se xerbicó con el d’a tuca d’as prioridaz d’o gubierno zentral en marchar íste esiliato ta Londres, alantar-se a mayoría d’edá d’Isabel II y emparar-sen os moderatos d’o poder en Madrí. Yeran pues atros tiempos, en los que a burguesía fazió pachas con os seutors más apegatos á l’antigo rechimen, baxo un tarabidato constituzional amerato e con un programa ideolochico más ligato á ras referenzias tradizionals d’a biella identidá d’antis de 1812 (monarquía –anque parlementaire-, relichión e mesmo imperio d’ultramar) que á ras d’a soberanía popular-nazional tan quiesta por os reboluzionarios progresistas. Con moderatos e liberals mesmo s’ubre una “politica de prestichio” internazional que lebó á os exerzitos e flotas españolas á aber presenzia e á autuar en Marruecos, o Caribe, Mexico, Chile e Indochina. Anque ista esfugada no duró ni tenió mayors consecuenzias contrebuyó, chunto con a esfensa armata d’a monarquía isabelina cuentra os carlistas, á ir fendo de l’exerzito atra d’as instituzions-simbolo d’identidá nazional española. Pero amás d’ixo, tamién restatuezió lo suyo prestichio á os güellos d’os seutors moderatos, liberals e, cada bez más, conserbadors d’a soziedá. Dimpués d’o descredito por a suya incapazidá d’aturar á Napolión e por serbir á os ideyals constituzionals e reboluzionarios en a primer metá d’o sieglo, o exerzito español enzetó á estar de nuebo un poderoso referén d’a bisión conserbadora e liberal d’a unidá e d’a identidá española.

         Entremistanto, en quedando enatizo o proyeuto de panteón español, en Aragón se continaba pensando en o intrés simbolico que ta ra cultura politica e de ziudadanía teneba o referén de Lanuza. Á tamas d’a inazión de Madrí, o Conzello zaragozano dezidió lo 15 de marzo de 1863 estatuezer una comisión ta debantar un molimento á Chuan de Lanuza que serbise de memorial d’a luita por as libertaz aragonesas e d’o imperio d’a lei (en o suyo tiempo, o fuero) fren á l’asolutismo e o despotismo. No eba d’estar sólo que ixo, sino lo destín zaguero d’os güesos de Lanuza, un “monumento o sepulcro… para su perpetua conservación, a fin de que se les tribute el culto público y religioso correspondiente.” O propio Conzello zaragozano alportó 20.000 reyals e fazió un clamamiento á toz os monezipios e ziudadanos d’Aragón ta que contrebuyisen-bi apr0ntando lo que fuese d’amenister.

         Manimenos, o desintrés de Madrí por os simbolos istoricos de l’esmachinario reboluzionario d’a luita cuentra a tiranía monarquica no yera por una mera autitú pacheca. Puramén e simpla, ixe discurso no feba pachas con o nuebo modelo identitario d’España achustato entre monarquicos, moderatos e liberals á lo que, chino chano, iban á ir amanando-sen os conserbadors con más e más delera. ¿Cómo cal entrepitar si no a Reyal Orden de 30 de chunio d’ixa mesma añada en la que a reina refusa autorizar garra alp0rtazión d’arsians publicos ta lo molimento á Lanuza dica que “el Ayuntamiento no acredite que ha recaído la aprobación superior en el expediente que debe haberse instruido para la erección del referido monumento”? Á tamas d’ixo a iniziatiba d’o Conzello de Zaragoza continó, anque abió de buegar-se á replegar nomás que alportazions de particulars. Toz os diners, en cantidá insufizién ta poder entreprener o proyeuto, quedoron en una cuenta en o Banco de Zaragoza á l’aspera de millors tiempos, que encara tardarban en plegar.

         De nuebo, a reboluzión de 1868 que forachitó á Isabel II d’o suyo trono e con ella á la monarquía d’España, tornó á meter d’autualidá o programa ideolochico e simbolico d’o nazionalismo español progresista, que reclamó os restos de Lanuza como parti d’un panteón de glorias nazionals españolas á construyir en a capital d’o país: Madrí. En ista ocasión, estando platero quiénto á retepelo se beyeban os conzellers zaragozanos en a obligazión d’obedezer as ordens d’o Menistro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, se miró de trobar un compromís entre a demanda de Madrí e o deseyo aragonés de fer remanir o suyo calabre en Zaragoza: a capeza e as bertebras zerbicals (con a osca feita por l’astral d’o berdugo) se quedarban en Aragón e o resto marcharba ta Madrí. Asinas, o 6 chunio de 1869 l’arqueta con os güesos de Lanuza dixó Aragón en tren ta estar rezibito en Madrí por una representazión de deputatos e miembros d’o gubierno e, con onors melitars, portiatos ta una capiella d’a ilesia d’Atocha en un carro funebre d’a casa reyal.

         Como en ocasions anteriors, prebablemén baxo as sobatidas politicas d’ixas añadas (Republica, reinato d’Amadeu de Saboya, cantonalismo, nueba guerra carlista e primer guerra de Cuba) o proyeuto de panteón nazional español tornó á esboldregar-se, ista bez ya ta no tornar á rebilcar. Dimpués d’a restaurazión d’a monarquía d’os Borbons, en Aragón se torna á dar benzida á o molimento á Lanuza en 1880. Ista bez o tono cheneral enzeta á beyer-se dominato por a rebendicazión rechionalista que surte en diferens zonas d’España e d’a que en Aragón tamién se partezipa en bella mida. Pero lo zierto ye que se suzedieron as añadas e dende o Conzello de Zaragoza no surtió empenta sufizién ta continar con a conduzión popular ni con a redazión d’un proyeuto d’execuzión. Nomás cal destacar a tornata ta Zaragoza en 1883 d’os repuis de Lanuza que estioron nimbiatos ta Madrí lo trebullato panteón nazional español.

         En ixos tiempos de crexién calor rechionalista, estió a Deputazión Probinzial de Zaragoza (instituzión ereu d’a desaparixita Deputazión d’o Reino d’Aragón) la que prenió lo testigo d’o proyeuto e os diners que eba replegatos o Conzello de Zaragoza ta ixa fin, combocando en 1886 un concurso ta cubrir una plaza d’arquiteuto que tenió como preba d’esamen o diseño d’un molimento a o Chustiziazgo. Ye curioso anotar que l’atenzión ya no se conzentró espezificamén en a presona de Lanuza más que en a mida en que encarna a una instituzión cargata de senificazión politica. Tamién se fazió una conduzión á la que contrebuyoron una zentena de monezipios d’a probinzia de Zaragoza. En ista ocasión, sin dembargo, as autoridaz de Madrí se mostroron más colaboradoras con ista instituzión aragonesa, premitindo replegar fondos d’atras deputazions e conzellos d’España, combocando en o boletín ofizial un nuebo concurso d’ideyas en 1890 e donando lo bronze que eba d’emplegar-se en a suya construzión. D’ista traza, en 1892 se fundió en os tallers d’Averly en Zaragoza una estatua d’alcuerdo con un proyeuto feito por o escultor gallego Francisco Vidal y Castro.

 molimento

         Pero en ista ocasión os entrepuzes ta ra construzión d’o molimento surtioron en Aragón. O suyo emplazamiento inizial (l’autual plaza d’España, alabez plaza d’a Constituzión), eslechito por estar amanato á l’edifizio do antis más chazioron os restos de Lanuza, estió contestato por a dreita local e por a Ilesia catolica. Ta ellos, a zentralidá que li se daba á un molimento laico, liberal-reboluzionario e rechionalista no yera de dar. Se recordó que astí se trobó a “Cruz d’o Coso”, templet que acubillaba un cruzifixo destruyito por os franzeses en 1808, e que caleba reserbar ixe puesto ta reconstruir-lo de traza que se fese serbir de memorial d’a identidá cristiana e patriotica (en o sentiu más español e conserbador). Ista oposizión e proyeuto alternatibo estioron fuertemén refirmatos por a Reyal Soziedá Economica Aragonesa d’Amigos d’o País, chustificando-se igualmén en a prosimidá d’o zentenario d’os sitios de Zaragoza e a suya conmemorazión.

         Á la fin, o molimento á o Chustiziazgo marchó 500 metros enta o sur, ta estar definitibamén plazato do agora lo conoxemos. Pero á partir d’aquí también emos de cuaternar a materializazión platera d’un alcuerdo de reserba d’espazio esclusiba ta sensibilidaz politicas e identitarias esferenziatas en a soziedá aragonesa. Y en ixa soluzión -en la que os tautes d’un proyeuto que yera bibo dende feba ya meyo sieglo tenioron manimenos a cortesía de zeder debán d’os albenedizos conserbadors españolistas- se troba o reconoximiento material d’a pluralidá politica e identitaria d’os aragoneses e o pauto de respeto mutuo e democratico que se quereba alabez (e se quiere agora, á lo menos por a nuestra parti) d’os espazios simbolicos de dreitas e de cuchas, e de l’aragonesismo e de l’españolismo.

         Mesmo a calendata d’a debantadera d’os dos molimentos se fazió á gusto d’os conserbadors, isto ye, no un 20 d’abiento, como ise estato nezesariamén preferito por los que refirmaban o molimento á o Chustiziazgo, sino en un mes d’otubre, en a bastida d’as fiestas d’o Pilar cuala basilica ixa mesma añada yera declarata molimento nazional. Asinas, o sabado 22 d’otubre s’engueró lo molimento á o Chustiziazgo aragonés e o día siguién, o zerimonial se tresladó ta ra plaza d’España ta ra debantadera de o molimento á os martirs d’a relichión de d’a patria.

         Cal adibir que os repuis mortals de Lanuza no recutieron ta o suyo molimento d’a plaza d’Aragón, sino que estioron tresladatos solemnemén en 1914 ta ra ilesia de San Cayetano, do encara i son. Clama l’atenzión a diferén autitú mostrata por o gubierno español en contimparanza con lo que bibimos en o nuestro sieglo, pues en ixa ocasión dispensó onors melitars ta Lanuza como Capitán Cheneral de l’Exerzito que muere en plaza con mando de chefe, en un reconoximiento postumo d’a suya lechitimidá como chefe d’as fuerzas armatas d’o suyo país, d’Aragón. Ye lastimoso o espernible tratamiento contemporanio d’o suyo memorial, con a colocazión d’una bandera d’España de tamaño e posizión preeminén sobre a d’Aragón con a fin d’estar onrata astí do, por pauto no escrito dende 1904, a protagonista ye a memoria politica d’Aragón e d’os prenzipios de l’imperio d’a lei sobre os d’a fuerza. Agora as fuerzas armatas españolas rinden astí as onors á un siñal que representa lo nuebo país que con fuerza unioron e chuñioron, no conformes os nazionalistas españols con o suyo espazio propio, e baxo una intenzión esclatera d’esbufalir, esborrar e acotolar a memoria politica e nazional d’Aragón.

 placa

         Istas son as cosas propias d’un nazionalismo escluyén, que marcha t’a casa d’atros á ofender en cuenta d’espleitar en paz e sin rangunia de tantas e tantas cosas e puestos que ya lis hemos dixato como propios. E asinas lo estamagamos los que nomás buscamos perbibir. Teneban ellos que saper, si partezipasen d’un menimo sentito d’a Istoria e d’o respeto, que o memorial d’a plaza d’Aragón no ye un molimento d’o nazionalismo aragonés. Ye un molimento d’os aragoneses, de toz os aragoneses, se consideren tamién u no pas españols, porque ye un molimento nazional d’Aragón, e aragoneses semos toz, nos sintamos aragonesistas u españolistas u denguna d’ixas dos cosas.

         Tota comunidá umana que se reconoze como pueblo á trabiés d’os sieglos, fueras d’a forma politica con la que se gubierne, ye una nazión e tiene dreito á estar reconoxita como tal.

         Ixa ye a berdá que no cuaca á o nazionalismo español, cada bez más intolerante, estericato (por exemplo) en perzibir como menaza lo feito de que en España, antiparti d’a luenga española (u castellana), esistan atras luengas e se quiera que perbiban. No digamos d’o “perigloso” de luengas como l’aragonés, cuasi ya en as tres pedretas, que contina mirando-se con rezelo e sospeita por as nuestras “fuerzas bibas”. L’oxetibo no declarato d’o nazionalismo español ye a omnipresenzia esclusiba d’o que considera como español, e a suya misión contina estando (igual que en o sieglo XIX, sólo que agora de traza amagata) a suplantazión d’as reyalidaz nazionals dibersas que esisten por una unica e común, que gosa querer estar una sintesis d’as atras: a española. O nazionalismo español no quiere tener que plegar a definir a suya nazión como “una nazión de nazions”. O nazionalismo español sigue mirando enta Franzia como modelo ideyal d’Estato-nazión. E a preba material de que en Aragón se ye á la usma d’españolizar-nos ta “dar exemplo” en iste enclau “leyal” fren á os nazionalismos zentrifugos catalán e basco la tenemos güei, en 2008, ondiando en o cobalto d’un gran mástil sobre a fegura de Lanuza en a plaza d’Aragón.

Zaragoza, 8 de chinero de 2009

Anuncios