Leutura de “O Quixote” de 2005

quixote

Reproduzco aquí o trozo de “Quixote” que me tocó leyer en una sesión de leutura contina d’iste libro en o salón gran de as casas de a ziudá de Zaragoza. Tiengo que dizir que traduzir istas línias m’aprendió a descubrir o bien farchato que ye o castellano d’o sieglo XVI ta la suya traduzión á l’aragonés, sobre tot en a sintacsis. ¿Ta cuán a traduzión completa? Caldrá aganar-se…

-Non fuigaz, chen cobarde; chen miseriosa, asperaz; que no por culpa mía, sino a d’o mío caballo, soy aquí esbolustrau.

Un mozo de mulas d’os que astí acudiban, que no eba d’estar guaire bien intenzionato, sentindo izir á lo pobre cayito tantas fachendas, no lo podió estomagar sin dar-li a respuesta en as costiellas. Y en plegando dica el, prenió a lanza e, dimpués d’aber-la feito tiestos, con uno d’os tochos enzetó á dar-li á ro nueso Don Quixote tantos palos que, á despeito e penar d’as suyas armas, lo molió como granullo. Li boziaban os suyos amos que no l’abatanase tanto e que li dixase; pero yera o mozo enzurizau e no querió dixar o chuego dica arramblar d’arrastre con o resto d’a suya carraña, e replegando os atros trozos d’a lanza, los acabó d’esfer sobre o miserable cayito, que, con tot ixe barandau de palos que sobre el beyeba, no zarraba ra boca, menazando a o zielo e á ra tierra, e a os tracamandanas que asinas li parixeban.

Se cansó ro mesache, e os trachinans siguioron o suyo camín, abendo güena cosa ta contar en el d’o pobre bataniau. Lo cual, en beyer-se solo, tornó á prebar de debantar-se; pero si no’n podió cuan yera sano e bueno, ¿cómo en fereba mazerau e cuasi esfeito? Y encá se teneba por goyoso, entrefendo-se que ixa yera desgrazia propia de caballers andans, e tota l’atrebuyiba á ra falta d’o suyo caballo, e no yera posible debantar-se de tan estomaziau que eba tot lo cuerpo.

CAPETULO V

DO SE CONTINA RA ISTORIA D’A DESGRAZIA D’O NUESTRO CABALLERO

En beyendo, alabez, que, en efeuto, no podeba esbellugar, dezidió acudir á ro suyo ordinario remeyo, que yera pensar en bel cabo d’os suyos libros, e a suya locura li trayió á ra memoria ixe de Baldobinos e o marqués de Mantua, cuan Carloto li dixó ferito en a montaña, falordia conoxita d’os ninos, no inorata d’os mozos, zelebrata e mesmo creyita d’os biellos e, con tot e con ixo, no més berdadera que os miraglos de Maoma. Ísta, allora, li parixió á el que li beniba á consonante ta ro contorniello en que se trobaba; e asinas, con aparatos de gran sentimiento, empezipió á fer redolons por a tierra e á dizir con eslanguita boz o mesmo que dizen que diziba o ferito caballero d’a selba:

-Dó yes, siñora mía,
que no te fa duelo o mío mal?
U no lo sapes, siñora,
U yes falsa e desleyal.

E d’ista traza fue continando o romanze, dica ixos bersos que dizen:

-¡Ó noble marqués de Mantua,
mi tío e siñor carnal!

E querió a suerte que, cuan plegó ta iste berso, enzertó á pasar per astí un labrador d’o suyo mesmo lugar e bizín suyo, que beniba de portiar una carga de trigo ta o molín; lo cual, en catando aquer ombre astí esbolustrato, s’amanó á el e li preguntó que quí yera e qué mal sentiba, que tan tristamén s’aclamaba. Don Quixote creyó, sin duda, que aquer yera o marqués de Mantua, su tío, e asinas, no li respondió atra cosa más que seguir en o suyo romanze, an li rezentaba ra suya rebesada e os amors d’o fillo de l’Emperante con a suya esposa, tot d’a mesma manera que lo romanze lo canta.

O labrador yera embabiecau oyendo istas barucas; y en quitando-li a bisera, que ya yera espotrecata, d’os tochazos, li limpió a cara, e no guaire l’abió limpiau, cuan li conoxió e dizió:

 -Siñor Quixana –que asinas eba de clamar-se cuan teneba esmo e no yera pasato d’infanzón susegau ta caballero andán-, ¿quí ha meso á ra buestra merzé d’ista traza?

Anuncios