Aragón y o Plan Idrolochico Nazional zaga o 14-M

O cambeo de gubierno que han imposato os resultatos d’as eslizions lechislatibas d’o pasato 14 de marzo ha ubierto nuebas perspeutibas en o tocante á ra suerte d’o Plan Idrolochico Nazional (PIN) e, de bez, á ra conzeuzión cheneral d’a politica de l’augua de d’a sustenibilidá d’o modelo de chestión que emos conozito dica güei.

Efeutibamén, a luita contra o PIN ha feito tresminar-sen en a soziedá os alazez d’un nuebo emplantillamiento de prenzipio en a chestión d’iste recurso: o d’a clamata “nueba cultura de l’augua”, que preba d’apachar un uso razional con o respeto masimo d’o meyo ambién, en aconsiguindo asegurar l’ochetibo cheneral de guarenziar o suyo somenistro astí do s’amenista.

A nueba cultura de l’augua empondera os metodos de chestión dende ra requesta, en consecuenzia con a premisa de que se trata d’un bien limitato. Pero dende o costato d’a chestión d’a ufierta, iste enfoque demanda l’aplicazión de metodos innobadors ta acorporar e furnir os cabals que calgan á ros destinatarios finals, de bez que sustiene que, con teunicas apropiatas, ye posible limitar o impauto meyambiental e demografico que asobén proyeutan as politicas tradizionals sobre territorios que, más que dengún atro, merexerban una particular proteuzión por parti d’os responsables d’un desarrollo territorial equilibrato e armonioso.

¿Ye, por exemplo, e como prigonan os suyos baledors, posible pribar o recreximiento de Yesa (e mesmo duplicar a reserba idrolochica que agora suposa) con o esbiellamiento d’as conduzions á trabiés d’as cuals se destribuyen os suyos cabals? ¿Podrá ra desalazión d’augua marina satisfer as nezesidaz de consumo ligatas á ros proyeutos de desarrollo economico que se perfilan en a costa lebantina? Agora poderba estar plegando a ora d’a berdá ta escuentradezir en o terreno d’os feitos o programa idrolochico de l’anterior gubierno, si ye que ro nuebo l’ha acarrazato con fe berdadera e no como mera proclama eleutoral.

Ta os aragoneses o desito d’a nueba cultura de l’augua poderba acabar con a sinconisión d’un PIN en o que s’aplicaban formulas e prezipios más propios d’a planificazión idraulica d’o sieglo XIX que d’o sieglo XXI. Ixo, en un país que ye estato entre os más abanzatos d’o planeta en cuanto a chestión de l’augua yera tot un motibo de bergüeña. Pero tamién deberba acabar con atra estendenzia que ha afundito en bels d’os nuestros piors instintos cainitas como pueblo: a de presuposar que, ta guarenziar os riegos secularmén demandatos por Aragón, ye indispensable arruinar á ras redoladas d’a montaña (pririnenca u iberica) con entibos que achiquen as posibilidaz de l’autibidá agraria, malmeten o patrimonio paisachistico, cultural e natural y estabornan o sistema de relazions d’un fráchil texito poblazional.

A releutura d’o Pauto de l’Augua ha de fer-se serbir ta alcanzar as aspirazions istoricas de Aragón con respeuto á ra suya augua dende a perspeutiba d’una nazión que s’autogubierna e que, por ixo, no consiente en construyir o porbenir d’una parti d’a suya poblazión e territorio á costa de destruyir á l’atra, creyando, antimás, una funda ferita que escabona a unidá y a confitanza d’os aragoneses en o suyo propio pueblo. Continar usando ixe autogubierno ta fer as cosas igual u pior de como las febanos en a epoca de Franco, matando trozos d’Aragón y deportando á ra suya poblazión, ye un gran frau á ras espeutatibas que tantos aragoneses han meso en a suya luita contra os trescols e contra o zentralismo colonial que antis y agora gosa furtar os nuestros recursos ta enriquir á atros sin preocuparse por o nuestro esdebenidero.

Anuncios